WL RBL/StopId Search
False/Incorrect/Weird Data

Data Source:
City of Vienna (Stadt Wien) – https://data.wien.gv.at
Catalog: Wiener Linien Echtzeitdaten via Datendrehscheibe Wien

OGD version Thu, 13 Jun 24 19:50:00 +0200
Last Update Thu, 13 Jun 24 20:23:04 +0200
OGD is updated infrequently.

DIVA 60200035
STOP.id STOP.diva STOP.name STOP.lat STOP.lon
174460200035Altmannsdorfer Straße48.165305700000016.3162622000000
180360200035Altmannsdorfer Straße48.165233800000016.3165856000000
183660200035Altmannsdorfer Straße48.165407500000016.3168371000000
195260200035Altmannsdorfer Straße48.165251700000016.3159388000000
233060200035Altmannsdorfer Straße48.165065100000016.3165586000000

WL RBL/StopId Search by .mabe