WL RBL/StopId Search
False/Incorrect/Weird Data

Data Source:
City of Vienna (Stadt Wien) – https://data.wien.gv.at
Catalog: Wiener Linien Echtzeitdaten via Datendrehscheibe Wien

OGD version Thu, 13 Jun 24 19:50:00 +0200
Last Update Thu, 13 Jun 24 20:23:04 +0200
OGD is updated infrequently.

DIVA 60200056
STOP.id STOP.diva STOP.name STOP.lat STOP.lon
66660200056Neubaugasse U48.198087300000016.3508024000000
68860200056Neubaugasse U48.198506400000016.3498682000000
70260200056Neubaugasse U48.198512400000016.3499850000000
352760200056Neubaugasse U48.198512400000016.3499850000000
491860200056Neubaugasse48.199242900000016.3524643000000
492360200056Neubaugasse48.199171100000016.3525272000000
543060200056Neubaugasse U48.198087300000016.3508024000000
577360200056Neubaugasse48.198380700000016.3502545000000
577460200056Neubaugasse48.198201100000016.3498502000000

WL RBL/StopId Search by .mabe