WL RBL/StopId Search
False/Incorrect/Weird Data

Data Source:
City of Vienna (Stadt Wien) – https://data.wien.gv.at
Catalog: Wiener Linien Echtzeitdaten via Datendrehscheibe Wien

OGD version Thu, 13 Jun 24 21:50:01 +0200
Last Update Thu, 13 Jun 24 22:23:04 +0200
OGD is updated infrequently.

DIVA 60200349
STOP.id STOP.diva STOP.name STOP.lat STOP.lon
198260200349Franzosenweg48.140134700000016.3831957000000
200060200349Franzosenweg48.140032800000016.3831957000000
337760200349Franzosenweg48.139906900000016.3827016000000
338660200349Franzosenweg48.139906900000016.3829621000000

WL RBL/StopId Search by .mabe