WL RBL/StopId Search
False/Incorrect/Weird Data

Data Source:
City of Vienna (Stadt Wien) – https://data.wien.gv.at
Catalog: Wiener Linien Echtzeitdaten via Datendrehscheibe Wien

OGD version Thu, 13 Jun 24 19:50:00 +0200
Last Update Thu, 13 Jun 24 20:23:04 +0200
OGD is updated infrequently.

DIVA 60200633
STOP.id STOP.diva STOP.name STOP.lat STOP.lon
88560200633Kagraner Platz U48.250142600000016.4427091000000
89160200633Kagraner Platz48.250005000000016.4434636000000
92360200633Kagraner Platz U48.250477600000016.4435984000000
99860200633Kagraner Platz U48.250567300000016.4433469000000
106760200633Kagraner Platz48.250734800000016.4435714000000
237560200633Kagraner Platz U48.250058900000016.4429157000000
270160200633Kagraner Platz48.250005000000016.4434636000000
306660200633Kagraner Platz U48.250944100000016.4436703000000
331360200633Kagraner Platz U48.249083800000016.4428618000000
331860200633Kagraner Platz U48.249801600000016.4431043000000
418160200633Kagraner Platz48.250399800000016.4434547000000
418660200633Kagraner Platz48.250423700000016.4433558000000
596160200633Kagraner Platz U48.251129600000016.4435086000000

WL RBL/StopId Search by .mabe