WL RBL/StopId Search
False/Incorrect/Weird Data

Data Source:
City of Vienna (Stadt Wien) – https://data.wien.gv.at
Catalog: Wiener Linien Echtzeitdaten via Datendrehscheibe Wien

OGD version Thu, 13 Jun 24 21:50:01 +0200
Last Update Thu, 13 Jun 24 22:23:04 +0200
OGD is updated infrequently.

DIVA 60200820
STOP.id STOP.diva STOP.name STOP.lat STOP.lon
313060200820Längenfeldgasse U48.185277800000016.3354323000000
316260200820Längenfeldgasse U48.184882500000016.3354772000000
443760200820Längenfeldgasse48.184828600000016.3350280000000
443860200820Längenfeldgasse48.184882500000016.3349292000000
461260200820Längenfeldgasse48.184918500000016.3348663000000
461760200820Längenfeldgasse48.184786700000016.3351178000000
540260200820Längenfeldgasse U48.185727000000016.3352346000000
556160200820Längenfeldgasse48.185116100000016.3353604000000
557760200820Längenfeldgasse48.185427600000016.3348304000000

WL RBL/StopId Search by .mabe