WL RBL/StopId Search
False/Incorrect/Weird Data

Data Source:
City of Vienna (Stadt Wien) – https://data.wien.gv.at
Catalog: Wiener Linien Echtzeitdaten via Datendrehscheibe Wien

OGD version Thu, 13 Jun 24 21:50:01 +0200
Last Update Thu, 13 Jun 24 22:23:04 +0200
OGD is updated infrequently.

DIVA 60201278
STOP.id STOP.diva STOP.name STOP.lat STOP.lon
101160201278Donauspital U48.219770500000016.4655622000000
102160201278Donauspital U48.219441300000016.4654634000000
240460201278Donauspital U48.219399400000016.4646998000000
240860201278Donauspital48.219997900000016.4643135000000
242660201278Donauspital48.219974000000016.4644034000000
425260201278Donauspital48.219602900000016.4656341000000
427160201278Donauspital48.219513100000016.4656071000000
570460201278Donauspital U48.219471200000016.4647178000000

WL RBL/StopId Search by .mabe