WL RBL/StopId Search
False/Incorrect/Weird Data

Data Source:
City of Vienna (Stadt Wien) – https://data.wien.gv.at
Catalog: Wiener Linien Echtzeitdaten via Datendrehscheibe Wien

OGD version Thu, 13 Jun 24 19:50:00 +0200
Last Update Thu, 13 Jun 24 20:23:04 +0200
OGD is updated infrequently.

DIVA 60201320
STOP.id STOP.diva STOP.name STOP.lat STOP.lon
272060201320Stephansplatz U48.208133800000016.3716344000000
290360201320Stephansplatz U48.209031800000016.3731435000000
291560201320Stephansplatz U48.209211400000016.3725776000000
411160201320Stephansplatz48.208062000000016.3716613000000
411860201320Stephansplatz48.208109900000016.3715535000000
490660201320Stephansplatz48.208044000000016.3715445000000
491160201320Stephansplatz48.208002100000016.3714996000000

WL RBL/StopId Search by .mabe