WL RBL/StopId Search
False/Incorrect/Weird Data

Data Source:
City of Vienna (Stadt Wien) – https://data.wien.gv.at
Catalog: Wiener Linien Echtzeitdaten via Datendrehscheibe Wien

OGD version Thu, 13 Jun 24 21:50:01 +0200
Last Update Thu, 13 Jun 24 22:23:04 +0200
OGD is updated infrequently.

DIVA 60201456
STOP.id STOP.diva STOP.name STOP.lat STOP.lon
198360201456Weidelstraße48.142046900000016.3858367000000
199960201456Weidelstraße48.142106900000016.3858727000000
291260201456Weidelstraße48.142046900000016.3858367000000
292860201456Weidelstraße48.142106900000016.3858727000000

WL RBL/StopId Search by .mabe