WL RBL/StopId Search
False/Incorrect/Weird Data

Data Source:
City of Vienna (Stadt Wien) – https://data.wien.gv.at
Catalog: Wiener Linien Echtzeitdaten via Datendrehscheibe Wien

OGD version Thu, 13 Jun 24 19:50:00 +0200
Last Update Thu, 13 Jun 24 20:23:04 +0200
OGD is updated infrequently.

DIVA 60201530
STOP.id STOP.diva STOP.name STOP.lat STOP.lon
491960201530Zieglergasse48.197195100000016.3462300000000
492260201530Zieglergasse48.197093300000016.3463019000000
560860201530Zieglergasse48.197201100000016.3461941000000
560960201530Zieglergasse48.197039400000016.3458707000000

WL RBL/StopId Search by .mabe