WL RBL/StopId Search
False/Incorrect/Weird Data

Data Source:
City of Vienna (Stadt Wien) – https://data.wien.gv.at
Catalog: Wiener Linien Echtzeitdaten via Datendrehscheibe Wien

OGD version Thu, 13 Jun 24 21:50:01 +0200
Last Update Thu, 13 Jun 24 22:23:04 +0200
OGD is updated infrequently.

DIVA 60201537
STOP.id STOP.diva STOP.name STOP.lat STOP.lon
97060201537Zschokkegasse48.224109600000016.4689938000000
105360201537Zschokkegasse48.224199400000016.4690656000000
240760201537Zschokkegasse48.223966000000016.4689938000000
242760201537Zschokkegasse48.223906100000016.4691016000000

WL RBL/StopId Search by .mabe